Shopping Cart

  • No products in the cart.
Image Alt
Algemene voorwaarden
/Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.lulu-letusloveu.com. Ook op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Lulu Let us love u.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Lulu Let us love u kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald.

Artikel 3 – Gegevens

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

3.2 Lulu Let us love u garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.3 Lulu Let us love u zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Lulu let us love van uw bestelling.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Lulu Let us love u is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. Alle bestellingen worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling ter bezorging aangeboden in Nederland. Bestellingen die gepersonaliseerd zijn worden binnen 5 werkdagen aangeboden. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Lulu Let us love u zal u hiervan op de hoogte houden telefonisch of per e-mail. Mocht het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte gesteld.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5.5 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan Lulu Let us love u te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6 – Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal Lulu Let us love u het risico dragen voor verzendingen met track & trace in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan. Wij dragen geen risico op het moment van retourneringen van verzendingen.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode

7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Lulu Let us love u zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking, hygienesticker en labels. Dit geldt niet voor de gepersonaliseerde items.

7.2 De kosten van het terugzenden/ruilen van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Artikel 8 – Garanties

8.1 Lulu Let us love u garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3 Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal Lulu Let us love u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. Dit is niet geldig voor gepersonaliseerde items. Gepersonaliseerde items kunnen niet geruild of retour worden gestuurd. Als Lulu Let us love u niet het juiste item heeft geleverd, dan zal Lulu Let us love u zorgen voor het juiste item. Sale artikelen mogen niet geruild worden.kunnen alleen geruild worden voor . U kunt Lulu Let us love u ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.

8.4 Buiten de genoemde garantietermijn is Lulu let us love u gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Le Olive, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Lulu Let us love u blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Tijdens het tot standkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen.

10.2 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin het bestelling overzicht en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen via elektronisch bankieren, iDEAL,Afterpay of via bankoverschrijving.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Lulu Let us love u, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Lulu Let us love u niet gelieerd is.

11.2 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Le Olive zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Lulu Let us love u noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

11.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien door Lulu Let us love u geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Lulu Let us love u  jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.

12.2 De aansprakelijkheid van Lulu Let us love u voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

12.3 Lulu Let us love u sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Lulu Let us love u, waaronder de Website, door een derde.

12.4 Op de Website worden diverse programma’s, sterren en de bladen genoemd. U dient u te realiseren dat Lulu Let us love u een onafhankelijke partij is. Lulu Let us love u is op geen enkele wijze, commercieel of anderszins, gelieerd aan deze programma’s, sterren en/of bladen. Lulu Let us love u heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze programma’s en bladen of over de gedragingen van de sterren en kan daarvoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.

12.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lulu Let us love u of haar ondergeschikten.

Artikel 13 – Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14 – Verwijzingen

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Lulu Let us love u heeft geen zeggenschap over deze websites. Lulu Let us love u is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 15 – Diversen

15.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

15.2 De administratie van Lulu Let us Love u geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

15.3 Lulu Let us love u is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

15.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Lulu Let us love u zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Lulu Let us love u aangepast worden.

Sorry, the comment form is closed at this time.

You don't have permission to register